30 Kasım 2016 Çarşamba

Ubuntuda web sitesi için conf dosyası ayarları

Ubuntuda

İlk önce touch komutu ile dosya oluşturalım

sudo su touch demo.conf

demo.conf dosya içerisine nano editörü ile aşağıdaki komutları yazıyoruz.

sudo su nano /etc/apache2/sites-avaible demo.conf

<VirtualHost *:80>
        ServerName demo.muratyayla.kim
        ServerAlias demo
        ServerAdmin esosyolog@gmail.com
        DocumentRoot /var/www/html/demo

        <Directory /var/www/html/demo/>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride All
                Order allow,deny
                Allow from all
        </Directory>

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>


# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet


komutları yazdıktan sonra.ctl+x ile kayıt yapıyoruz.

Daha sonra;

sudo a2ensite murat.conf
sudo service apache2 restart

0 yorum:

Yorum Gönder